Přeskočit na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Internetového obchodu homba.cs
 1. Úvodní ustanovení a Definice
1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností
Obchodní jméno: MAD Solutions s.ro
Sídlo: Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sro, Vložka číslo 16391/V
IČ: 51993813
DIČ: 2120852151
IČ DPH: CZ2120852151
Bankovní účet: SK59 1100 0000 0029 4606 2199
Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/
(dále také “Prodávající”) a každou osobou, která je kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy České republiky zejména zákonů. 102/2014 Sb. z o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a zákona č.j. 250/2007 Sb.z o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 1.1Kontakt a adresa prodávajícího je: 
MAD Solutions.ro, Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika
Email: ahoj@homba.sk
Tel.č: 948 368 947
1.2Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a prodávajícím.
2.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která vyplnila a poslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, a která obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky.Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.
2.1Spotřebitelem je kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.
2.2 Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, které jednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele/ se vztahují ustanovení zákona č. 1/2003. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
2.3 Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu.
 1. Produkty jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.
 2. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je Prodávající.
5.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.homba.sk (dále také „Internetový obchod“).
6.Příslušným orgánem provádějícím dohled nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:
Inspektorát Slovenské obchodní inspekce
se sídlem v Košicích pro Košický kraj
Vrátní 3, 040 01 Košice
Česká republika
Kontakt: Tel. č 055/622 76 55, e-mail: ke@soi.sk 
7.V případě jakýchkoli stížností nebo podnětů, ty spotřebitel může adresovat i přímo prodávajícímu, přičemž doporučuje spotřebitelům, aby stížností a podněty prodávajícímu adresovaly na emailovou adresu prodávajícího: ahoj@homba.sk
Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem České republiky. Přičemž o jejím vyřízení prodávající informuje spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět prodávajícímu doručil.
 1. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy
1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, je objednávka produktů realizována prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky zejména elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu.
V případě úhrady produktů před jejich doručením Kupujícímu, kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího.
2.K akceptaci objednávky produktů ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) přijetí objednávky.
3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.
4.Kupní smlouva může zaniknout i odstoupením od kupní smlouvy ze strany spotřebitele
III. Kupní cena a platební podmínky 
1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.
 
2.Základním platidlem je měna Euro.
3.Kupní cena zboží a služeb je uvedena včetně DPH, přičemž je zřetelně uvedena na Internetovém obchodě Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující uvedené kupní ceny akceptuje. V kupní ceně produktů nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů. 
4.Formy doprav a poplatky za dopravu jsou uvedeny v čl.VII bod. 2 a násl., těchto VOP. Formy platby za Zboží a poplatky za uvedené formy platby jsou uvedeny v článku IV. bod 1 a násl.,  těchto VOP, přičemž kupující se zavazuje poplatky za zvolenou formu dopravy a za zvolenou formu platby uhradit spolu s kupní cenou zboží, dle zvolené formy dopravy a platby.
 • Způsoby platby
 • Za zboží a služby v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:
  1.1platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi, nebo na poště při přebírání zboží) - poplatek 1 Eur.
  1.2platba bankovní kartou prostřednictvím platební brány - poplatek 0 Eur.
  1. Dodání produktů
  2.1 Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. 1.2. II, bod 2, těchto VOP. Obvyklá dodací lhůta zboží, nebo služeb je však 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. 1.2. II, bod 2, těchto VOP.
  2.2 Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, existují-li a jsou typické pro dané produkty případně služby.
  2.3Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.
  2.4Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).
  2.5Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).
  2.6Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebudou účtovány žádné dodatečné náklady, a pouze v případě, že s tím kupující souhlasí.
  1. Převzetí produktu
  3.1Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné třetí osoby.
  3.2Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení a řádného převzetí zboží nebo služby.
  3.3Kupující má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech:
  1. a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
  2. b) dodání věci v poškozeném obalu nebo,
  3. c) dodání věci bez příslušných dokladů.
  3.4Pokud dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má kupující mimo jiné právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  3.5Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit za řádné a včas dodané zboží nebo službu řádně a včas.
  VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu 
  1.Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu uvedeného na internetové stránce. Formy dopravy jsou uvedeny v čl. VII bod 2.1 a násl., těchto VOP, přičemž ceny za uvedené formy doprav jsou uvedeny v čl. VII bod 2.2 a násl., těchto VOP.
  1. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů.
  2. Formy Dopravy:
  1.1Česká pošta
  1.2Kurýrní služba DPD
  1.3Osobní odběr
  2.Ceny za Dopravu:
  2.1Cena za dopravu prostřednictvím České pošty – 99,- Kč s DPH
  2.2Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby – 99,- Kč s DPH
  2.3Cena v případě osobního odběru v provozovně Prodávajícího - 0 Kč s DPH
  VIII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu
  1.Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 3 ods. 1 písm. h). zák č 102/2014 Sb.z v platném znění .
  Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Sb. z), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne: 
  1. a) převzetí zboží podle článku. VIII, bod 1a. těchto VOP v případě smluv, předmětem kterých je prodej zboží, 
  2. b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
  3. c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.
  Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
  1. a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  2. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  3. c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
  1.1Pokud prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h), zák. č 102/2014 Sb.z v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy VIII bod 1. těchto VOP, lhůta k odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost.
  1.2Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) zák č 102/2014 Sb.z v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. VIII bod 1.1 těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce VIII bod 1. těchto VOP
  1.3Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  2.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. z)
  3.Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den určené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty na adresu sídla prodávajícího, která je: 
  MAD Solutions.ro, Dargovská 3, Košice 040 01, Česká republika 
  Toto právo může spotřebitel uplatnit iv kterékoli provozovně prodávajícího.
  4.Odstoupení od kupní smlouvy lze u prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případě i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, rozhodne-li se, že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.
  5.Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h).Zákona čj. 102/2014 Sb. z
  6.Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení na internetové stránce prodávajícího.
  7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.j.102/2014 Sb.z, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č . 102/2014 Sb.z, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. . 1 písm. i). zákona 102/2014 Sb.z
  8.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků ; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5 Zákona čj. 102/2014 Sb. z Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů
  9.Ve smyslu § 9 ods. 3 Zákona č. | 102/2014 Sb. z, Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
  10.Spotřebitel je oprávněn vrácení zboží, které nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, prodávajícímu odepřít až do doby, kdy prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.
  11.Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.
  12.Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů
  13.Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. | 102/2014 Sb. z uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.
  14.Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až l) zákona č.. 102/2014 Z.z
  Konkrétně:
  1. a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
  4. d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  6. f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
  7. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  8. h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
  9. i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  10. j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  11. k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,
  12. l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.12V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.
  16.Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona 102/2014 Z.z před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
  1. Alternativní řešení sporů
  1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb.z o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo ZDE. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk a v zákoně č.j. 391/2015 Sb.z o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
  1. Závěrečná ustanovení
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
  2.Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 1/2003.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. z o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a zákon č.j. 250/2007 Sb.z o ochraně spotřebitele
  5.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího dne 20.22020.