Přeskočit na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Reklamační řád

Reklamační řád
Internetového obchodu homba.cs
  1. Obecná ustanovení
1.1Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č.j. 250/2007 Sb. z o ochraně spotřebitele v platném znění /dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“/, zákona č.j.102/2014 Sb. z o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v platném znění 22/2004 Z. z o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi prodávajícím, kterým je:
1.2Prodávajícím je společnost 
Obchodní jméno: MAD Solutions s.ro
Sídlo: Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sro, Vložka číslo 16391/V
IČ: 51993813
DIČ: 2120852151
IČ DPH: CZ2120852151
Bankovní účet: SK59 1100 0000 0029 4606 2199
Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/
(dále také “Prodávající”) a každou osobou, která je kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy České republiky, zejména zákonů. 102/2014 Sb. z o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a 250/2007 Sb.z o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
1.21Kontakt na prodávajícího je: 
MAD Solutions.ro, Tokajská 11, Košice 040 01, Česká republika
Email: ahoj@homba.sk
Tel.č: 948 368 947
1.3Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího homba.cs
1.4Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetové stránky Prodávajícího a obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.
1.6Spotřebitelem je Kupující, který je fyzická osoba, a který při uzavírání kupní smlouvy dle tohoto Reklamačního řádu a dle Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.
1.7Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a prodávajícím.
1.8Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (osoby, které nejsou v postavení spotřebitele) se řídí podle zákona č. 1/2003. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
1.9Produkty jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.
1.10Pojem věc je v případech, ve kterých to povaha věci ve smyslu tohoto reklamačního řádu umožňuje totožné s pojmem zboží nebo služba.
  1. Odkazy
2.1Na vztahy z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se vztahují kromě obecných ustanovení zákonač. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. z o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a zákon č.j. 250/2007 Sb.z o ochraně spotřebitele
2.2 Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (osoby, které nejsou v postavení spotřebitele) se řídí podle zákona č. 1/2003. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
III. Odpovědnost prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)
3.1Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.j v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).
3.2Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí kupujícím. Nejde-li o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Doporučujeme kupujícímu aby vady zboží nebo služeb uplatnil u prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
3.3Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.
  1. Záruční doba
4.1Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci, nebo služby kupujícím.
4.2Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
4.3Jde-li o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
4.4U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.
4.5 Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
4.6Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.
4.7Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
4.8Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.
4.9Dojde-li k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
4.10Dojde-li k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
4.11Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
4.12Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
4.13V případě je-li kupující spotřebitelem, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č.j. 250/2007 Sb.z, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím ke upřesněním v tomto Reklamačním řádu.
4.14 Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
  1. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)
5.1Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: MAD Solutions.ro, Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika
Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně společnosti, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle společnosti, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Česká pošta a.i Doporučujeme kupujícímu aby k uplatnění reklamace za využil tento Reklamační formulář.
 
Při reklamaci prodávající doporučuje kupujícímu doložit záruční list nebo jiný doklad o zaplacení kupní ceny. Kupujícímu se doporučuje při uplatňování reklamované věci nebo služby popsat vadu a uvést jak se vada projevuje.
5.11V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.
5.12Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude z naší strany převzata.
5.13Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
5.14Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
5.2Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.
5.3Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
5.4Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
5.5Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
5.6Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, ​​které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
5.7Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku: 
Odborné posouzení musí obsahovat:
  1. a)identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
  2. b)přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
  3. c)popis stavu výrobku,
  4. d)výsledek posouzení,
  5. e)datum provedení odborného posouzení.
5.8O vyřízení reklamace ao způsobu jejího vyřízení je Prodávající povinen informovat Spotřebitele, a to vhodnou a prokazatelnou formou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
5.9Za ukončení reklamačního řízení /reklamace/ se považuje její vyřízení. Pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku osobě, která reklamaci uplatnila, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo zamítnutí reklamace ve smyslu podmínek stanovených zákonem.
6.Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel prodávajícímu (určené osobě) výrobek předá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.
7.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.
  1. Práva kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady
6.1Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
6.2Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
6.3Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
6.4Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
6.5Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
VII. Závěrečná ustanovení
7.1Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu. Povinnost písemného oznámení změny Reklamačního řádu je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího.
7.2 Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.
7.3V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
7.4Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodě prodávající dne 20.22021.