Přeskočit na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

Zásady Zpracovávání Osobních Údajů
/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů/
poskytnuté provozovatelem dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby  Internetového obchodu homba.cs
 1. Provozovatel

1.Provozovatel tímto v souladu s ćl. 1 a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) ) poskytuje Dotčené osobě, od které Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, následující informace:
 1. Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele:

Obchodní jméno: MAD Solutions s.ro
Sídlo: Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sro, Vložka číslo 16391/V
IČ: 51993813
DIČ: 2120852151
IČ DPH: CZ2120852151
Bankovní účet: SK59 1100 0000 0029 4606 2199
Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/
2.1Odkazy
2.11 Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Prodávajícího.
III. Zpracovávané osobní údaje
3.1Provozovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.
 1. Totožnost a kontaktní údaje zástupce Provozovatele:

4.1Zástupce Provozovatele není ustanoven. Provozovatel, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu.
 1. Kontaktní údaje odpovědné osoby:

5.1Odpovědná osoba není stanovena.
 1. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby:

6.1Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou:
6.11zpracování účetních dokladů
6.12evidence smluv a klientů pro účely uzavírání a plnění smluv
6.13archivace dokumentů v souladu s právními předpisy 
6.14marketingové aktivity provozovatele
VII. Právní základ pro zpracování osobních údajů Dotčené osoby
7.1Právním základem zpracování osobních údajů Dotčené osoby bude, v závislosti na konkrétních osobních údajích a účelu jejich zpracovávání souhlas Dotčené osoby se zpracováním osobních údajů, splnění zákonné povinnosti provozovatele, splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba.
VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být: 
8.1statutární orgány nebo členové statutárních orgánů Provozovatele
8.2zaměstnanci Provozovatele 
8.3obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr.
8.4Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zajišťující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství, společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám.
8.5Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v zákonem stanovených případech.
 1. Informace o zamýšleném přenosu osobních údajů do třetí země: 

Neplatí – Provozovatel nezamýšlí převést osobní údaje do třetí země.
 1. Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávány na nezbytnou dobu, na kterou budou potřebné pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace.
 1. Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

Dotyčná osoba má mimo jiné následující práva:
11.1právo Dotčené osoby pro přístup k údajům podle článku 15 Nařízení, jehož obsahem je:
11.11právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby;
 • v případě, že jsou osobní údaje Dotčené osoby zpracovávány, právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a právo získat tyto informace:

 • informaci o účelech zpracování;

 • informaci o kategoriích dotčených osobních údajů;

 • informaci o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací;

 • pokud možno informaci o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, informaci o kritériích pro její určení;

 • informaci o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování ao existenci práva namítat proti takovému zpracování;

 • informaci o právu podat stížnost Kontrolnímu úřadu;

 • pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

 • informaci o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v či. 1 a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro Dotčenou osobu;

11.12právo být informován o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se přenosu osobních údajů, pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
11.13právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;
11.2právo Dotčené osoby na opravu podle článku 16 nařízení, jehož obsahem je:
11.21právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby;
11.22právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby;
11.3právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „k zapomenutí“) podle článku 17   
Nařízení, jehož obsahem je:
11.31právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotčené osoby, je-li splněn některý z těchto důvodů:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;
 • Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů;

 • Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle či. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování

 • osobních údajů nebo Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle či. 2. Nařízení;

 • osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá;

 • osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1 Nařízení;

11.4právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčené osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotčená osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy pro tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky;
přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle či. 1 a 2. Nařízení [t.j s obsahem práv podle (i) a (ii) tohoto písm. c) bodu J. tohoto dokumentu] nevznikne, pokud je zpracování osobních údajů potřebné:
11.41k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
11.42ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, ​​nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli;
11.43z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s či. 2. písm. h) a i) nařízení, jakož i či. 3. Nařízení;
11.44pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v či. 1 Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo
11.45pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
11.5právo Dotčené osoby na omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 Nařízení,    
    kterého obsahem je:
11.51právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:
 • Dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

 • zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotčená osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

 • Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

 • Dotyčná osoba vznesla námitky vůči zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

11.52právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo podle bodu (i) tohoto písm. d) bodu J. tohoto dokumentu, takové omezeně zpracovávané osobní údaje byly s výjimkou uchovávání zpracovávány pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;
11.53právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;
11.6právo Dotčené osoby ke splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je:
11.61právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování uskutečněné podle článku 16, čl. 17 odst. 1; 1 a článku 18 nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí;
11.62právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotčenou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;
11.7právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je :
11.71právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, pokud:
 • se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle či. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1 písm. b) Nařízení, a současně

 • se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a současně

 • právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

11.72právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;
11.8právo Dotčené osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:
11.81právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;
11.82 [v případě výkonu práva kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení] právo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků
11.83právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje již pro takové účely nesmějí být zpracovávány;
11.84(v souvislosti s používáním služeb informační společnosti) právo na uplatnění práva namítat proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;
11.85právo vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1 Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;
11.9právo Dotčené osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:
11.91právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle či. 2. Nařízení [t.j s výjimkou případů, je-li rozhodnutí: (a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem, 11.92povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založená na výslovném souhlasu Dotčené osoby].
XII. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
12.1Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Dotyčná osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotyčná osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu nebo vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webovém sídle Provozovatele).
XIII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost Kontrolnímu úřadu
13.1Dotčená osoba má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.
Dotyčná osoba má právo, aby orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 nařízení.
Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
XIV. Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotčené osoby poskytnout osobní údaje
14.1Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotčené osoby je potřebné k uzavření kupní smlouvy ak jejímu splnění. Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že Dotčená osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinna udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a/nebo následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel nebude moci uzavřít a splnit kupní smlouvu.
 1. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

15.1Neuplatňuje se - vzhledem k tomu, že v případě Provozovatele se nejedná o zpracování osobních údajů Dotčené osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 písm. 1 a 4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle či. 2 písm. f) Nařízení, tzn. j informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotyčnou osobu.
XVI. Ochrana osobních údajů a používání cookies - Co je to soubor cookie?
V souvislosti se směrnicí EU o ochraně soukromí při elektronické komunikaci nabízíme krátké objasnění funkce cookies. Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky natáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Soubory cookies jsou užitečné, neboť umožňují internetové stránce nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale současně uživateli umožnit přístup k funkcím na stránce.
V zásadě rozdělujeme cookies na dva typy.
Trvalé soubory cookies – tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.
Relační soubory cookies – tyto soubory umožňují provozovateli webové stránky propojit aktivity uživatele když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí při zavření okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny relační soubory cookies vymažou.
16.1CO JSOU SOUBORY COOKIE?
Soubor cookie je malý textový soubor, který web ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jeho prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webu nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.
16.2JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?
Náš Internetový obchod používá soubory cookie, abychom uchovali:
 • vaše preference zobrazení, například nastavení kontrastu barev nebo velikosti písma;

 • skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);

 • skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookie na tomto webu.

 • remarketing

Některé podstránky, které jsou součástí našich stránek, používají soubory cookie pro anonymní sběr statistických údajů o tom, jak jste se tam dostali a které videoklipy jste si prohlédli.
Povolení použití souborů cookie není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ním. Soubory cookie můžete vymazat nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že určité funkcionality webu nebudou fungovat tak, jak by měly.
Informace ukládané v souborech cookie se nepoužijí pro vaši osobní identifikaci a struktura údajů je plně pod naší kontrolou. Soubory cookie se nepoužívají pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v tomto textu.
16.3POUŽÍVÁME I JINÉ SOUBORY COOKIE?
Některé z našich stránek nebo podlokalit mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na dotčené stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookie poskytnuty podrobné údaje o jejich použití.
16.4JAK KONTROLOVAT SOUBORY COOKIE
Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz stránka aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu ručně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.
XVII. Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.
Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího 20.22021.